Česta pitanja i odgovori

Neka od čestih pitanja s kojima se susretnemo svakodnevno u praksi

Koliko iznosi minimalna plaća u RH za 2017. godinu ?

Minimalna  bruto plaća za 2019. godinu iznosi 3.750,00 kn dok je minimalna neto plaća iznosi 3.000,00 kn

Što je PDV?

Porez na dodanu vrijednost je oblik oporezivanja potrošnje. Opća stopa PDV-a iznosi 25% dok se za određene proizvode i usluge primjenjuju niže stope od 13% i 5%. PDV obrazac se mora predavati poreznoj upravi mjesečno odnosno kvartalno ovisno o veličini obrta ili poduzeća

Koja je razlika između računovodstva i knjigovodstva?

Pojmovi računovodstvo i knjigovodstvo se često poistovjećuju.  Na tržištu je prisutno puno servisa od kojih se neki nazivaju računovodstvenim, a neki knjigovodstvenim servisima.

Knjigovodstvo je sastavni dio računovodstva.  Knjigovodstvo obuhvaća vođenje poslovnih knjiga, odnosno knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama.

Računovodstvo je znanstvena disciplina koja je usmjerena na prikupljanje ponajprije financijskih informacija u svrhu donošenja poslovnih odluka, a osim knjigovodstva sadrži i računovodstveno planiranje, kontrolu, analizu i informiranje.

Koliko iznosi osnovica za plaćanje doprinosa radnika na stručnom osposobljavanju?

Osnovica za plaćanje doprinosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 3.210,24 kuna

Koji prihodi ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a?

Vrijednost isporuka koje ulaze u cenzus od 300.000,00 kn obuhvaća:

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje bi bile oporezive,
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u,
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne.
  • Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka koje ulaze u cenzus od 300.000,00 kn (čl. 90. st. 6. Zakona o PDV-u).
  • Prihodi od poticaja i potpora, koji se ne smatraju naknadom za obavljenu uslugu/isporuku, ne ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a.  

Ukoliko poduzetnik tijekom godine pređe prag od 300.000 kn tada po sili zakona postaje obveznik od prvoga dana sljedećeg mjeseca, a ne kao ranije od 1.1. sljedeće porezne godine. Primjerice, ako u rujnu 2019., računajući isporuke dobara i usluga obavljene od 1.1.2019. do nekog datuma u rujnu, vrijednost isporuka premaši 300.000 kn, poduzetnik po sili zakona od 1.10.2019. postaje obveznik PDV-a i dužan je o tome u 15 dana, tj. do 15.10. obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem obrasca P-PDV. Istovremeno, evidencija primitaka i izdataka vodi se od onog datuma kada je obveznik prešao iznos od 300.000 kn. Kada je riječ o paušalnim obrtima, oni u ovakvoj situaciji ujedno prestaju biti paušalci te postaju obrtnici.

Što je porez na dohodak?

Porez na dohodak definira se kao izravni porez, tj. kao porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret.Porez na dohodak je porez sa progresivnim poreznim stopama

  • 12% 26.400,00 kn godišnje (do 2.200,00 kn mjesečno)
  • 25% iznad 26.400,00 kn do 105.600,00 kn godišnje, odnosno na idućih 79.200,00 kn (od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno na idućih 6.600,00 kn)
  • 40% iznad 105.600,00 kn godišnje (iznad 8.800,00 kn mjesečno)

DOH obrazac se predaje do 28.02 sljedeće godine za dohodak od samostalnog i nesamostalnog  rada.

Što je porez na dobit?

Porez na dobit plaćaju na propisanu poreznu osnovicu porezni obveznici koji obavljaju neku djelatnost radi stjecanja dobiti sukladno propisima.Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Obvenik poreza na dobit se može postati dobrovoljno ili obavezno ako se ispune navedeni uvjeti:

 ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kn

• dohodak veći od 400.000,00 kn

• posjeduje dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn

• u prethodnom razdoblju zapošljava prosječno više od 15 djelatnika.

Ako se porezu na dobit pristupi dobrovoljno iz njega se ne može izaći sljedećih 5 godina, dok pristupanjem porezu na dobit iz obaveze možemo izići čim za to ispunimo uvjete

Obračun plaće?

Postupak obračuna plaće
OSNOVNA PLAĆA (utvrđuje se postupkom procjene složenosti poslova)
Satnica = Osnovna plaća / Broj sati rada
PLAĆA PO SATIMA RADA = Satnica ⋅ Odrađeni sati
+ Stimulativni dio plaće (svako poduzeće može na svoj način odrediti način utvrđivanja ovog
dijela plaće)
+ Dodaci na plaću (npr. prekovremeni rad, rad noću, rad u smjenama, itd.) = Satnica ⋅ Broj
sati ⋅ Postotak uvećanja
+ Naknade plaće (npr. bolovanje) = Broj sati ⋅ Satnica ⋅ Postotak uvećanja
= BRUTO PLAĆA
– Doprinos za mirovinsko osiguranje – 1. stup (15% od iznosa bruto plaće)
– Doprinos za mirovinsko osiguranje – 2. stup (5% iznosa bruto plaće)
= DOHODAK
– Neoporezivi dio (Osnovica)
x Koeficijent osobnih odbitaka
= POREZNA OSNOVICA
porez po stopi od 12% na iznose porezne osnovice do 2.200,00 kn
porez po stopi od 25% na iznose porezne osnovice od 2.200,01 kn do 6.600,00 kn
porez po stopi od 40% na iznose porezne osnovice iznad 8.800,00 kn
POREZ UKUPNO
PRIREZ (Porez ukupno ⋅ Stopa prireza)
– UKUPNO POREZ I PRIREZ
= IZNOS ZA ISPLATU

(Vaše poslovne knjige su u dobrim rukama servisa Knjigovodstvo Vrpolje d.o.o. Makarska, obratite nam se s povjerenjem)

Bavimo se veleprodajom te račune naplaćujemo isključivo na račun (nema plaćanja gotovinom niti karticama). Jesmo li obveznici fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

·          fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i

·          pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

·          izuzete od obveze izdavanja računa te

·          izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati na naš broj telefona, putem e-maila ili nas osobno posjetiti na našoj adresi! Omogućili smo Vam da nam putem obrasca postavite pitanje na koje ćemo Vam odgovoriti u što kraćem roku!

031/812-282

Ulica Franje Račkog 95, 31400 Đakovo

P-P: 07:00-15:00 h, S-N: Zatvoreno